อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการตรวจค้นหาผู้ติดโรคหนอนพยาธิสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการตรวจค้นหาผู้ติดโรคหนอนพยาธิสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 21-22 มกราคม 2563 จัดโดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี