web analytics

ทีมวิจัย PDRC ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาล Iizuka, Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น

นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแพทย์ ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเดินทางไปศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน Model of Palliative Care Delivery in Iizuka และ community medical care ณ Iizuka Hospital เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และร่วมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง 24-26 เมษายน 2561 https://www.facebook.com/PDRCSUT/posts/233894140688989