web analytics

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มทส. เยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นสิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมาเปิดงาน กล่าวรายงานและต้อนรับโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันพิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มีคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมจากภายนอกกว่า 40 ท่าน หลังจากนั้นได้นำคณะผู้สนใจเข้าศึกษาชมสถานที่เรียน และในโอกาสอันดีนี้ ทั้งรองอธิการบดี คณบดี คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมงาน Open house ได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยโรคปรสิตด้วย เมื่อ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา