หลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรตหลักสูตรนานาชาติ

 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           :  สำนักวิชาแพทยศาสตร์

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต

ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Translational Medicine

 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)       : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ปริวรรต)

ชื่อย่อ (ไทย)        :วท.ม. (เวชศาสตร์ปริวรรต)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Master of Science (Translational Medicine)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)   : M.Sc. (Translational Medicine)

 1. วิชาเอก เวชศาสตร์ปริวรรต
 1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก

แบบ ก 1 การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์  

ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

แบบ ก 2 การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์

ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์รวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

 1. รูปแบบของหลักสูตร
  • รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท  แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก 2 
  • ภาษาที่ใช้ ภาษาอังกฤษ
  • การรับเข้าศึกษา
   • การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
   • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
   •  หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต
  • ความร่วมมือกับสถาบันอื่นๆ   มีความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันต่างชาติ โดยมีความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบัน Juntendo University, Japan, University of North Texas Health Science, USA, Medical University of Innsbruck, Austria
  • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 1. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
  • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
  • ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่13 มีนาคม พ.ศ. 2561
  • ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่31 มีนาคม พ.ศ. 2561
 1. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ปีการศึกษา 2563
 1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา หลังจากผู้ศึกษาได้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพ
 • นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ด้านเวชศาสตร์ปริวรรต ที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพ
 • ผู้จัดการโครงการวิจัยในบริษัทยา บริษัทเครื่องมือแพทย์ ผลิตยาและวัคซีน

9.  ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับ
ชื่อ –นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
ปีที่สำเร็จการศึกษา
1
รองศาสตราจารย์ พญ.สรญา แก้วพิทูลย์
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 2549
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ปัทมา ทองดี อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์   

ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)

2553

2548

3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ทวีศักดิ์ ทองทวี อนุสาขาศัลยศาสตร์ผ่าตัดทางกล้องและส่องกล้องทางเดินอาหาร

ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทั่วไป) 

2556

 

2554

 

 1. สถานที่จัดการเรียนการสอน

ใช้อาคารสถานที่และอุปกรณ์การสอนของอาคารเรียนรวม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและหน่วยงานบริการสุขภาพ

 

11. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม    ภูมิปัญญา ภูมิฐาน มีความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน การแพทย์คลินิก นำไปปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อนำไปบูรณาการ การดูแลสุขภาพประชาชน โดยใช้ทักษะการวิจัยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม

 • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านเวชศาสตร์ปริวรรตที่มีคุณภาพ โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้วจะเป็นผู้มีสมรรถนะดังนี้
 1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์คลินิก เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์ปริวรรต
 2. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
 3. มีความสนใจใฝ่รู้ สามารถค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูล นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการค้นหาความรู้และประยุกต์ใช้
 4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและสร้างสัมพันธภาพ ทำงานเป็นทีม
 5. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

12. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

แผน ก :

แบบ ก 1: การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา

ทำงานวิจัยและนำเสนอในรูปของวิทยานิพนธ์ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา มีจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวม ไม่น้อยกว่า 45หน่วยกิต คณะกรรมการประจำหลักสูตร อาจกำหนดให้ผู้เข้าศึกษา ศึกษาบางรายวิชาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของผู้เข้าศึกษา ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่องานวิจัย

แบบ ก 2: การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และการศึกษารายวิชา

ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ทำงานวิจัยและนำเสนอในรูปของวิทยานิพนธ์ โดยมีจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า15 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

 

1. หมวดวิชาพื้นฐาน                                                            9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาสัมมนา  3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือก                                           ไม่น้อยกว่า          18หน่วยกิต
4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต
รวม 45 หน่วยกิต

 

รายวิชา

                                                                                               จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

หมวดวิชาพื้นฐาน  
621701 แนวคิดด้านเวชศาสตร์ปริวรรต

Concepts in Translational Medicine

2(2-0-4)
621702 วิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

Basic and Clinical Sciences

3(2-2-5)
621703 เวชศาสตร์ปริวรรตที่มีชุมชนเป็นฐาน

Community Base Translational Medicine

2(1-2-3)
621704 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเวชศาสตร์ปริวรรต

Research Methodology in Translational Medicine

2(1-2-3)
หมวดวิชาสัมมนา  
621711 สัมมนาทางเวชศาสตร์ปริวรรต 1

Seminar in Translational Medicine I

1(0-3-2)
621712 สัมมนาทางเวชศาสตร์ปริวรรต 2     

Seminar in Translational Medicine II

1(0-3-2)
621713 สัมมนาทางเวชศาสตร์ปริวรรต 3     

Seminar in Translational Medicine III

1(0-3-2)
หมวดวิชาเลือก  
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  
621721 ทักษะทางห้องปฏิบัติการอย่างสมบูรณ์

Comprehensive Laboratory Skill

3(0-6-3)
621722 ปรสิตวิทยาร่วมสมัย

Contemporary Parasitology

3(2-2-5)
621723 ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อเชิงบูรณาการ

Integrative Infection and Immunity

3(2-2-5)
621724 อณูชีววิทยาขั้นสูง

Advanced Molecular Biology

3(2-2-5)
621725 การผลิตและพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรค

Production and Development for Diagnostic Kit 

3(2-2-5)
621726  ชีววิทยาช่องปากประยุกต์

Applied Oral Biology

3(2-2-5)
621727 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอณูโมเลกุลทางทันตแพทยศาสตร์

Tissue Culture and Molecular Laboratory in Dentistry

3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์คลินิก  
621731 เทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

Novel Platform in Cardiovascular Condition

3(2-2-5)
621732 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยีนบำบัด

Innovative and Technology for Gene Therapy  

3(2-2-5)
621733 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางกล้ามเนื้อและโครงกระดูก

Musculoskeletal Innovation and Technology

3(2-2-5)
621734 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางระบบทางเดินอาหาร

Gastrointestinal Innovation and Technology

3(2-2-5)
621735 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาวัคซีน

Innovative and Technology for Vaccine Design

3(2-2-5)
621736 แนวคิดในการพัฒนายาใหม่                                                                       Concepts for New Drug Development                                      3(2-2-5)
621737 ผู้สูงอายุร่วมสมัย

Smart Elderly

3(2-2-5)
621738 โภชนาการล้ำสมัย

Modern Nutrition

3(2-2-5)
621739 สุขภาพสตรีทันยุค

Modern Women Health

3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชุมชน  
621741 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย                                                                       

Palliative Care                                                                                    

3(2-2-5)
621742 การดูแลสุขภาพทางเวชศาสตร์ปริวรรต

Translational Health Care

3(2-2-5)
621743 การแพทย์แบบผสมผสาน

Complementary Medicine

3(2-2-5)
621744 สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านเวชศาสตร์ปริวรรต                             

Geographic Information System in Translational Medicine           

3(2-2-5)
621745 องค์กรการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในระบบสุขภาพ                                  Learning Organization and Knowledge Management in Health Systems 3(2-2-5)
205501 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

Entrepreneurship and Innovation                                                           2(2-0-4)

2(2-0-4)
3. วิทยานิพนธ์  
621751 วิทยานิพนธ์ (แบบ ก 1)                             

Thesis (Scheme A 1)

45
621751 วิทยานิพนธ์ (แบบ ก 2)                 

Thesis (Scheme A 2)

15

 

ความหมายของเลขประจำวิชา

ตัวเลขตำแหน่งที่  1 เลข 6               หมายถึง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ตัวเลขตำแหน่งที่  2 และ 3 เลข          หมายถึง สาขาวิชา
ตัวเลขตำแหน่งที่  4 เลข 7                    หมายถึง รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวเลขตำแหน่งที่  5         เลข 0

เลข 1 

เลข 2, 3

เลข 5                                        

หมายถึง วิชาในหมวดวิชาพื้นฐาน

หมายถึง วิชาสัมมนา

หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเลือก

หมายถึง วิทยานิพนธ์

ตัวเลขตำแหน่งที่  6               แสดงถึง    ลำดับของรายวิชา

 

แผนการศึกษา

    แผน ก แบบ ก 1: การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา    

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต
621751 วิทยานิพนธ์   6 621751 วิทยานิพนธ์   9 621751 วิทยานิพนธ์   9
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1   ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2   ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3  
621751 วิทยานิพนธ์   9 621751 วิทยานิพนธ์   6 621751 วิทยานิพนธ์   6

    

  แผน ก แบบ ก 2 การศึกษารายวิชาและการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต
621701 แนวคิดด้านเวชศาสตร์ปริวรรต

 

   2

 

6217xx วิชาเลือก

 

   12

 

621713 สัมมนาทางด้านเวชศาสตร์ปริวรรต 3   1

 

621702 วิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

 

   3

 

 

621711 สัมมนาทางด้านเวชศาสตร์ปริวรรต 1    1 6217xx วิชาเลือก

 

  6

 

621703 เวชศาสตร์ปริวรรตที่มีชุมชนเป็นฐาน

 

   2     621751 วิทยานิพนธ์   3
621704 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้าน

เวชศาสตร์ปริวรรต

   2

 

 

    621712 สัมมนาทางด้านเวชศาสตร์ปริวรรต 2   1
รวม   9     13     11
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต
621751 วิทยานิพนธ์   6 621751 วิทยานิพนธ์    3 621751 วิทยานิพนธ์    3
621713 สัมมนาทางด้านเวชศาสตร์

ปริวรรต 3

  1        
รวม   6      3      3

 

คำอธิบายรายวิชา

 

621701 แนวคิดด้านเวชศาสตร์ปริวรรต 2(2-0-4)  

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

แนวคิดการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การพัฒนาต่อยอดทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ การนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูผู้ป่วย การถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สู่ชุมชนและระบบบริการสุขภาพ

621701 Concept in Translation Medicine 2(2-0-4)  

Prerequisite:None

Basic concept for apply basic science, basic medical science, medical laboratory, develop of research and new innovation thinking process, an application for health promotion, disease prevention, diagnosis, management and rehabilitation, knowledge and innovation transfer to community and health system

 

621702 วิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ความหมายและหลักการสำคัญของวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน โครงสร้างของเซลล์เนื้อเยื่อพื้นฐาน การควบคุมการทำงานและรักษาสมดุลของร่างกายมนุษย์ การคืนสู่ภาวะปกติของเซลล์ ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานกับวิทยาศาสตร์คลินิกวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นสูง พยาธิสรีรวิทยาของเนื้อเยื่อต่อการเกิดโรค

621702 Basic and Clinical Sciences 3(2-2-5)

Prerequisite:None

Definition, basic principles of biomedical sciences, cell structure, tissue base, human body systems, control and maintenance of human body systems, relationship of basic medical sciences and clinical sciences, pathophysiology of tissues response to diseases

       

621703 เวชศาสตร์ปริวรรตที่มีชุมชนเป็นฐาน 2(1-2-3)  

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

แนวคิดการดูแลสุขภาพชุมชนเพื่อประยุกต์ใช้ในงานเวชศาสตร์ปริวรรต พฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ ทางด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน การสำรวจชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การเยียมบ้าน โรงเรียน สิ่งแวดล้อม ระบบบริการสุขภาพ

621703 Community Base Translational Medicine 2(1-2-3)  

Prerequisite:None

Concepts of community health, theories related to community health, epidemiology in translational medicine, health behavior modification health promotion, disease prevention, individual, family and community regarding health survey and health development, home visit, school health, environment health, basic health care

 

621704 ระเบียบวิธีวิจัยทางเวชศาสตร์ปริวรรต 2(1-2-3)  

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

วิธีการทางสถิติสำหรับเวชศาสตร์ปริวรรต ระเบียบวิธี ขั้นตอนการทำวิจัย การอ่านบทความวิจัยอย่างมีวิจารณญาณการตั้งคำการวิจัย การเรียงลำดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัย การออกแบบงานวิจัย ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและเก็บข้อมูล การเก็บความลับ การประเมินผล การทดสอบนัยสำคัญทางสถิติและอาการทางคลินิก จริยธรรมวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง การเขียนเชิงวิชาการ

621704 Research Methodology in Translational Medicine 2(1-2-3)  

Prerequisite:None

Statistical methods in translational Medicine, research in methodology, appraisal and application, foreground and background question, sources and hierarchy of evidence, research proposal, research design, study population, sampling, sample size, sample allocation, concealment, outcome assessment, test of statistical significance, clinical important, ethic in human and animal, academic writing

 

621711สัมมนาทางเวชศาสตร์ปริวรรต1  1(0-3-2)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

การสัมมนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเวชศาสตร์ปริวรรตการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การอ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณ

621711 Seminar in TranslationalMedicine I  1(0-3-2)

Prerequisite:None

  Seminar on the translational medicineemphasize the information retrieve, appraisal publication

 

621712สัมมนาทางเวชศาสตร์ปริวรรต2 1(0-3-2)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

การสัมมนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเวชศาสตร์ปริวรรตการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การอ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณ และการตั้งโจทย์ประเด็นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการทำวิทยานิพนธ์

621712 Seminar in TranslationalMedicine II 1(0-3-2)

Prerequisite:None

Seminar on the translational medicineemphasize the information retrieve, appraisal publication, question creative for research thesis   

 

621713สัมมนาทางเวชศาสตร์ปริวรรต3  1(0-3-2)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

การสัมมนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเวชศาสตร์ปริวรรต การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การอ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณ การตั้งโจทย์ประเด็นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการทำวิทยานิพนธ์ พัฒนาการเสนอผลงานภาคบรรยาย

621713 Seminar in TranslationalMedicine III 1(0-3-2)

Prerequisite:None

Seminar on the translational medicineemphasize the information retrieve, appraisal publication, question creative for research thesis development of oral presentation

  

621721ทักษะทางห้องปฏิบัติการอย่างสมบูรณ์   3(0-6-3)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยขั้นสูงอดีตและปัจจุบัน การแยกสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ) จากเลือดและสิ่งส่งตรวจทางคลินิก การแยกสารด้วยกระแสไฟฟ้า การเพิ่มสารพันธุกรรมแบบธรรมดา การเพิ่มสารพันธุกรรมแบบเห็นผลขณะตรวจ การวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมแบบสมบูรณ์ การค้นรหัสพันธุกรรมในเครือข่าย การแยกสารที่ละลายน้ำด้วยความดันสูง และการแยกสารเดี่ยวตามขนาด การถอดรหัสทางพันธุกรรมล้ำยุค การศึกษาโครโมโซม การแต้มสีสารภูมิคุ้มกัน การเพาะส่วนของอวัยวะ การแยกชนิดเซลล์ต้นกำเนิดและเซลล์ลูก ผู้ประกอบการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

621721Comprehensive Laboratory Skill  3(0-6-3)

Prerequisite:None

Advanced laboratory techniques for diagnostic then and now, DNA and RNA extractions from blood and clinical specimens, electrophoresis, polymerase chain reaction, real-time PCR, comprehensive genomic characterization, exploring DNA data based on the World Wide Web, HPLC, MS, next generation sequencing, chromosome study, Immunolabeling, organ explant culture, stem cell and derivatives identification, entrepreneurmedical laboratory

 

621722 ปรสิตวิทยาร่วมสมัย  3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

การจำแนกกลุ่มปรสิต ปรสิตและพาหะ ปรสิตที่ถูกละเลย ปรสิตวิทยาชีวโมเลกุลและชีวเคมี ปรสิตวิทยาภูมิคุ้มกัน ความก้าวหน้าทางปรสิตวิทยา แนวโน้มทางปรสิตวิทยา การทดลองทางปรสิตวิทยา การเปรียบเทียบทางปรสิตวิทยา การวิจัยทางปรสิตวิทยา การพัฒนาวัคซีนและยาสำหรับปรสิต นวัตกรรมสำหรับการควบคุมและป้องกันปรสิต

621722Contemporary Parasitology  3(2-2-5)

Prerequisite:None

Classification of parasites, parasites and vectors, neglected parasites, molecular and biochemical parasitology, parasites immunology, advances in parasitology, trends in parasitology, experimental parasitology, comparative parasitology, parasitology research, drug and vaccination for parasites, innovation for parasites prevention and control

 

621723ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อเชิงบูรณาการ  3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ชีววิทยา ความหลากหลายของเชื้อจุลชีพที่ก่อโรคในมนุษย์ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา วิธีที่เชื้อจุลชีพใช้เพื่อก่อโรคในโฮสต์ ระบบภูมิคุ้มกันและวิธีการเพื่อต่อสู้กับการติดเชื้อ วิธีการที่เชื้อหลีกเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกันทำให้เกิดโรค และพยาธิสภาพ การควบคุมกระบวนการการอักเสบอย่างเหมาะสม ส่วนประกอบของระบบภูมิคุ้มกันที่นำมาใช้ในการรักษาและการตรวจวินิจฉัย

621723Integrative Infection and Immunity  3(2-2-5)

Prerequisite:None

The diversity, fundamental structure, physiological characteristics of humanpathogens, bacteria, viruses, fungi, pathogenesis of infection,integrated immune response and host defense,mechanism of microbial invasion, immune pathology, appropriately controlled inflammation, the therapeutic treatment of infections or diseases, components of the immune system for research and diagnostics

 

621724 อณูชีววิทยาขั้นสูง 3(2-2-5)  

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

อณูชีววิทยาทางการแพทย์ การจำลองดีเอ็นเอ การตัดต่อสารพันธุกรรม การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม กลไกทางชีวเคมีต่อการเกิดโรค การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล

621724 Advanced Molecular Biology  3(2-2-5)  

Prerequisite:None

Molecular technology, DNA replication, genetic recombination, RNA processing and translation, biochemical mechanisms of diseases, experimental design and data analysis

 

621725การผลิตและการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรค 3(2-2-5)  

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

หลักการ ขั้นตอนและเทคนิคต่าง ๆ สำหรับการผลิตและการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรค องค์ประกอบของชุดตรวจวินิจฉัยโรค เทคโนโลยีที่ใช้ในชุดตรวจวินิจฉัยโรค การประเมินประสิทธิภาพและควบคุมคุณภาพของชุดตรวจวินิจฉัยโรค

621725Production and Development for Diagnostic Kit 3(2-2-5)

Prerequisite:None

Principle, processes and techniques for production and development of diagnostic kit, Element of diagnostic kit, Technology used in diagnostic kit, performance evaluation and quality control of diagnostic kit

 

621726 ชีววิทยาช่องปากประยุกต์  3(2-2-5)  

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

การเจริญพัฒนาโครงสร้าง การทำหน้าที่ของเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ในช่องปาก ระบบจุลชีพในช่องปาก ทั้งในสภาวะปกติและเป็นโรค ความก้าวหน้าทางทันตนวัตกรรมและงานวิจัยการดูแลสุขภาพประยุกต์

621726 Applied Oral Biology  3(2-2-5)  

Prerequisite:None

Development structures and functions of oral tissues, oral bacterial ecology in the normal and pathologic condition. Updated dental innovations in applied health care research

 

621727 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอณูโมเลกุลทางทันตแพทยศาสตร์ 3(2-2-5)  

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อช่องปากเพื่อการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์

621727 Tissue Culture and Molecular Laboratory in Dentistry 3(2-2-5)  

Oral tissue culture techniques for dental research, principle of material, instrument and equipment for analytical research

 

621731เทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด  3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ความรู้พื้นฐานระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจและหลอดเลือด กายวิภาคศาสตร์ พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยาภาวะผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด ปัจจัยเสี่ยง การประเมินสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลปัญหาที่พบบ่อยในระบบหัวใจและหลอดเลือด แนวคิดทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมการดูแลโรคหัวใจและหลอดเลือด

621731 Novel Platform in Cardiovascular Condition  3(2-2-5)

Prerequisite:None

Fundamental concept of cardiovascular system, cardiovascular disease, anatomy, pathogenesis, pathophysiology of cardiovascular disease, risk factors, health assessment, health promotion, disease prevention, management of common problems in cardiovascular system, innovation thinking in cardiovascular disease research

 

621732 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยีนบำบัด 3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ความหมายและหลักการรักษาโดยยีนบำบัด ประโยขน์ของการรักษาโดยยีนบำบัด ชนิดของการรักษาโดยยีนบำบัด หลักการใช้ไวรัสเป็นพาหะเพื่อการรักษาโดยยีนบำบัด ชนิดของไวรัสที่ใช้เป็นพาหะในการรักษาโดยยีนบำบัด หลักการรักษาโดยยีนบำบัดที่ไม่ใช้ไวรัสเป็นพาหะ โรคที่สามารถรักษาโดยยีนบำบัด ภาวะแทรกซ้อนของการรักษาโดยยีนบำบัด

621732 Innovative and Technology for Gene Therapy  3(2-2-5)

Prerequisite:None

Definition and principle of gene therapy, benefits of gene therapy, types of gene therapy, principle of using viral vector for gene therapy, types of viral vectors can be used for gene therapy, principle of using non-viral vectors for gene therapy, diseases can be treated by gene therapy, complications of gene therapy

 

621733 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางกล้ามเนื้อและโครงกระดูก 3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ความรู้พื้นฐานของระบบระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกที่นำไปสู่งานวิจัยและนวัตกรรม ความรู้เบื้องต้นทางกายวิภาค เซลล์วิทยาที่สำคัญในระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก  เวชศาสตร์การฟื้นฟูสภาวะเสื่อม วิศวชีวการแพทย์ที่ใช้ในทางกระดูกและข้อ แนวคิดด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางกระดูกและข้อ งานวิจัยทางกระดูกและข้อที่ได้รับความสนใจในปัจจุบันและอนาคต

621733 Musculoskeletal Innovation and Technology 3(2-2-5)

Prerequisite:None

The translation medicine in musculoskeletal system, knowledge about fundamental of musculoskeletal system, application in research and innovation, essential anatomy, cell biology in musculoskeletal system, regenerative medicine and tissue engineering in orthopedics, innovative thinking in musculoskeletal research, current research direction in orthopedics

 

621734เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางระบบทางเดินอาหาร 3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

การจำแนกโรคในระบบทางเดินอาหาร รูปแบบในการเกิดโรค ระบาดวิทยา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์-สิ่งแวดล้อม-ตัวก่อโรคกลไกการติดเชื้อที่พบบ่อยในทางเดินอาหาร การกอพยาธิสภาพและพยาธิวิทยา การตรวจวินิจฉัย การรักษา การปองกันและควบคุม

621734Gastroenterology in Translational Medicine  3(2-2-5)

Prerequisite:None

Classification of gastroenterology diseases, morphology, epidemiology, host-environments-disease interactions, mechanisms of common gastroenterology infections, pathogenesis and pathology, epidemiology, prevention and disease control

 

621735 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาวัคซีน 3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

ความรู้พื้นฐานสำหรับการพัฒนาและประเมินความปลอดภัยของวัคซีนชนิดใหม่ต่อเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต และ มะเร็ง การสร้างแอนติเจนโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และการตัดต่อพันธุกรรม การใช้ adjuvant ชนิดใหม่ๆ และระบบนำส่งวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้พื้นฐานและวิธีการการประเมินประสิทธิผลของวัคซีนในอาสาสมัครสุขภาพแข็งแรงตามข้อกำหนดและมาตรฐานGCP นโยบายเกี่ยวกับวัคซีนในประเทศไทย

621735Innovative and Technology for Vaccine Design  3(2-2-5)

Prerequisite:None

Biologic basis for development and evaluation of new viral, bacteriologic, parasitic, and cancer vaccines antibody, microbial technologies and genetic engineering for vaccine antigen, novel adjuvants and antigen-carrier systems, vaccine presentation and delivery, phase I and II clinical vaccine trials, Good Clinical Practice (GCP)and vaccine policy in Thailand

 

621736 แนวคิดในการพัฒนายาใหม่  3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

การค้นพบสารสำคัญใหม่ กระบวนการพัฒนายาใหม่ การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การทดสอบด้านพิษวิทยา การพัฒนาตำรับ การศึกษาทางคลินิก การขึ้นทะเบียนยา การจดสิทธิบัตรยา การเฝ้าระวังหลังการวางตลาดการพัฒนายาชื่อสามัญและการทดสอบชีวสมมูล การวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น อุตสาหกรรมยาในประเทศไทย นโยบายแห่งชาติด้านยา

621736Concepts for New Drug Development   3(2-2-5)

Prerequisite:None

New active agent discovery, process of new drug development, pharmacological test, toxicity test, formulation development, clinical studies, drug registration, patent drug registration,post-marketing surveillance, development of generic drugs and bioequivalence, pharmaceutical research and development from herbal medicine and local knowledge, pharmaceutical industry in Thailand, national drug policy

 

621737 ผู้สูงอายุร่วมสมัย 3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ความรู้พื้นฐานของการดูแลผู้สูงอายุและการประยุกต์ไปสู่งานวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วยหลักในการดูแลผู้สูงอายุ การประเมินสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ การดูแลปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การดูแลระยะยาว การดูแลสุขภาพที่บ้าน การดูแลประคับประคองและการดูแลระยะสุดท้าย การฟื้นฟูผู้ป่วยสูงอายุ และแนวคิดทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ

621737Smart Elderly 3(2-2-5)

Prerequisite:None

Knowledge about geriatrics care and its application in research and innovation. The topics include principles of primary geriatrics care, health assessment, health promotion and disease prevention in geriatrics, management of common problems in geriatrics, long-term care, home health care, geriatric palliative care, geriatrics rehabilitation​and innovation thinking in geriatrics care research

 

621738 โภชนาการล้ำสมัย  3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

อาหาร สารอาหาร และพลังงาน โภชนาการในวัยต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับสุขภาพ ภาวะโภชนาการขาดและเกิน โภชนาการกับการออกกำลังกาย โภชนาการบำบัดในผู้ป่วย การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี การวิจัยด้านโภชนาการ

621738 Modern Nutrition  3(2-2-5)

Prerequisite:None

Study of food, nutrients, and energy, nutrition in each age, relationship between nutrition and health, mal and over nutrition, nutrition and exercise, nutritional treatment in patients, food consumption for good health, research on nutrition

 

621739 สุขภาพสตรีทันยุค  3(2-2-5)  

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ความรู้พื้นฐานของการดูแลสุขภาพสตรีและการประยุกต์ไปสู่งานวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย กายวิภาคศาสตร์ การมีประจำเดือน การมีบุตร วัยหมดประจำเดือน การประเมินสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลปัญหาที่พบบ่อยในสุขภาพสตรี และแนวคิดทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสตรี

621739Modern Women Health  3(2-2-5)  

Prerequisite:None

Knowledge about fundamental of women health care and its application in research and innovation. The topics include anatomy, menstruation, fertility, menopause, health assessment, health promotion, disease prevention, management of common problems in women health and innovation thinking in women health care research

 

621740การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การตรวจร่างกาย การรักษาประคับประคอง หลักการรักษาอาการที่พบบ่อย องค์ความรู้ใหม่ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การดูแลด้านจิตใจผู้ป่วยและญาติ จริยธรรม การสื่อสารและการดูแลครอบครัวเมื่อสูญเสีย

621740 Palliative Care  3(2-2-5)

Prerequisite:None

Knowledge of palliative care, examine palliative care practice, core concepts related to palliative care, symptom management, evidenced based practice, psychological states, pharmacology, ethical issues, end of life care and interpersonal skills and pastoral care

 

621741 การดูแลสุขภาพทางเวชศาสตร์ปริวรรต 3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

การดูแลสุขภาพประชากร ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจ็บป่วยของบุคคล ครอบครัวและชุมชน การให้คำปรึกษาครอบครัว การศึกษาชุมชนที่มีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรมการวินิจฉัยชุมชน เครื่องมือทางระบาดวิทยา หลักการทางเวชศาสตร์ปริวรรตในการประยุกต์ใช้ในงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว การดูแลส่งเสริมสุขภาพพฤติกรรมศาสตร์ที่ ใช้สร้างเสริมสุขภาพ การมีส่วนร่วม นโยบายด้านสุขภาพ

621741 Translational Health Care 3(2-2-5)

Prerequisite:None

Factor influence on health, association between individual illness, family counseling, community study in multicultural society, community diagnosis, concept and tool of epidemiology, prevention of a specific disease, patient-oriented clinical research, behavioral studies, collaboration between family, community and government, national health research policy 

 

621742 การแพทย์แบบผสมผสาน 3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ความหมายและหลักการรักษาโดยการแพทย์แบบผสมผสาน ประโยขน์ของการแพทย์แบบผสมผสาน ชนิดและรูปแบบสำคัญของการรักษาแบบผสมผสาน หลักการรักษาโดยแพทย์แผนจีน หลักการรักษาโดยการฝังเข็ม โรคที่สามารถรักษาโดยการฝังเข็ม วิธีการรักษาในโรคเรื้อรัง วิธีการรักษาเพื่อลดความเจ็บปวด ข้อห้ามและภาวะแทรกซ้อนของการฝังเข็ม

621742 Complementary Medicine  3(2-2-5)

Prerequisite:None

Definition and principle of complementary medicine, benefits of complementary medicine, types and patterns of complementary medicine, principle of traditional Chinese medicine, principle of acupuncture, diseases effectively treated by acupuncture, methods of acupuncture treatment for chronic disease, method for acupuncture treatment for pain relief, contraindication and complications of acupuncture

 

621743สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านเวชศาสตร์ปริวรรต 3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสำรวจข้อมูลระยะไกลสำหรับการจัดการด้านโรคและสุขภาพช การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ การนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้สำหรับการเป็นข้อมูลนำเสนอและประกอบการตัดสินใจด้านเวชศาสตร์ปริวรรต

621743 Geographic Information System Translation Medicine  3(2-2-5)

Prerequisite:None

Principle, theory, practice of geographic information system, remote sensing for disease management and community medicine, data management, data analysis, and the application of GIS for data presentation and make decision in translation medicine

 

621744 องค์กรการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในระบบสุขภาพ  3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ เครื่องมือในการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ ในองค์กรและชุมชน การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้ การคิดอย่างเป็นระบบ การจัดการความรู้ภายในองค์การสุขภาพและชุมชน การสร้างองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้การจัดการชุมชน การพัฒนาคุณภาพความสัมพันธ์ คุณภาพ กระบวนการ คุณภาพการปฏิบัติ และคุณภาพ ผลการดำเนินงาน

621744 Learning Organization and Knowledge Management in Health Systems 3(2-2-5)

Prerequisite:None

 Concepts, theories, methods and instruments for learning culture of the organization and community, learning of team, systematic thinking, knowledge management in health organization and community, applied knowledge in community management, quality development, quality process, quality practice and quality outcomes

 

205501 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 2(2-0-4)

วิชาบังคับก่อน:ไม่มี

 ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี นวัตกรรมแบบเปิด ทัศนคติและแรงจูงใจของ ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและผู้ประกอบการเพื่อสังคม คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ขั้นตอนการ เริ่มธุรกิจใหม่ การจัดทำโมเดลธุรกิจและแผนธุรกิจ การประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ และปัญหาของธุรกิจใหม่

205501 Entrepreneurship and Innovation 2(2-0-4)

Prerequisite:None

  Study of entrepreneurship, innovation and technology business, open innovation, attitudes and motivation of innovative entrepreneurs and social entrepreneurs, characteristics of successful entrepreneurs, new venture process, business model generation and business plan, business frost & Sullivan feasibility and problems of new ventures

 

621751 วิทยานิพนธ์ (แบบ ก 1) 45 หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางด้านเวชศาสตร์ปริวรรตภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์

621751 Thesis (Scheme A 1) 45 Credits

Prerequisite:None

Research work on the problem in translational medicine, under advice by research advisor

 

621751 วิทยานิพนธ์ (แบบ ก 2) 15 หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ (หลักสูตรเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

621751 Thesis (Scheme A 2) 15 Credits

Prerequisite:None

  Research work on translational medicine problems under advice by research advisor leading to the preparation of a doctoral thesis (Curriculum on course training and research work)