นักศึกษาสหกิจ

นายเมธาวุฒิ พลดอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

(ปี 2562-2563)

นางสาวกรชนก ดวงกระโทก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

(ปี 2562-2563)

นางสาวปรียาภรณ์ เถรนอก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

(ปี 2562-2563)

นางสาวศุทธิ์สิริ อิ่มสมบูรณ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

(ปี 2561-2562)

 

 

นายณัฐวัตร มาสำโรง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

(ปี 2561-2562)

นางสาวศจีมาศ คอกพิมาย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

(ปี 2561-2562)

นายณัฐภพ ดับโศรก

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

(ปี 2561-2562)

นายสมภาคภูมิ เผด็จพาล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

(ปี 2561-2562)

นายสมพงษ์ รื้อเรือง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

(ปี 2560-2561)

นายเกียรติสกุล บุญสนอง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

(ปี 2560-2561)

นางสาวกิตติยา ปุงปอพาน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

(ปี 2560-2561)

นางสาวอารีรัตน์ เลิศพยาบาล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

(ปี 2560-2561)

นายธนชุย จิรบุญญารักษ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

(ปี 2559-2560)

นางสาวพรพิมล สิงหวิชัย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

(ปี 2559-2560)

นางสาวสุดาพร สวัสดิ์ผล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

(ปี 2558-2559)

นายชาคริส พิทักษ์รัตนสกุล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

(ปี 2554)

นางสาวจันทิมา กุมภากูล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

(ปี 2554)