สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาวิจัยด้านพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ รศ.พรทิพย์ คำพอ และผศ.ดร. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ ร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล

 

คุณศิรินภา เพียรสิงห์ ศึกษาวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมพัมฯาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในหมู่บ้านหัวทำนบ ตำบลหนองบุญนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 


 

คุณอรมน เวียนสันเทียะ ศึกษาวิจัยการพัฒนาศักยภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา