สรุปย่อกลุ่มพยาธิตืด

ผศ.ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ และรศ.พญ.ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์
ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี