นักวิจัยของ PDR เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเฝ้าระวังโรคหนอนพยาธิของกรมควบคุมโรค

ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายหัวข้อ “โรคหนอนพยาธิในแรงงานต่างด้าวที่ต้องใส่ใจ” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผน 5 ปี ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคหนอนพยาธิ” จัดโดยกลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริฯ สำนักโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร