web analytics

SES Model : บัวใหญ่ สู่ชุมชนต้นแบบปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ความร่วมมือกันระหว่างชาวบ้าน ผู้นำชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นักวิชาการจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมคิด ร่วมกัน ร่วมทำ นำไปสู่ชุมชนต้นแบบปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ นครราชสี มา