SES Model: พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

SES Model
บรรยากาศอบรมแกนนำจากตัวแทนทุกภาคส่วนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ นครราชสีมา ในการร่วมด้วยช่วยกันกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 31 พฤษภาคม 2561 โดยความมือจากวิทยากรและผู้แทนจากหลายหน่วยงาน อาทิ สาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา