ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ใน scopus และได้รับการอ้างอิง (2013-2017)

ผลงานวิจัยของนักวิจัยศูนย์โรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS และการได้รับการอ้างอิง (Citation) ระหว่างปี 2013-2017 โดยติดอันดับ 1 ใน 20 ผลงานคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ตารางแสดงผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่และการอ้างอิงของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างปี 2556-2560

  AUTHOR NAME School Institute No. of paper Citation
        มหาวิทยาลัย  2,030  10,046
1 Kobdaj, C. ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 144  2,130
2 Horpibulsuk, S. ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ 124  1,145
3 Maensiri, S. ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 114  609
4 Yimnirun, R. รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ลาออกไปอยู่ Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology   100  224
5 Promarak, V. รศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์ ลาออกไปอยู่ Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology   50  770
6 Kaewpitoon, S.J. รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน แพทยศาสตร์ 48  70
7 Kaewpitoon, N. ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ ศูนย์วิจัยโรคปรสิต  แพทยศาสตร์ 46  111
8 Yan, Y. ศ.ดร.Yupeng Yan ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 33  106
9 Tongtawee, T. ผศ.นพ.ทวีศักดิ์ ทองทวี ศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์ 32  87
10 Parnpai, R. รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร 31  98
11 Kerdprasop, N. รศ.ดร.นิตยา เกิดประสพ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ 30  33
12 Kerdprasop, K. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ เกิดประสพ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ 29  33
13 Loyd, R.A. อ.นพ.Ryan A. Loyd เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน แพทยศาสตร์ 29  85
14 Matrakool, L. อ.นพ.ลิขิต มาตระกูล ศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์ 28  79
15 Meleshko, S.V. ศ.ดร.Sergey Meleshko คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 28  56
16 Uthansakul, P. รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร์ 28  22
17 Chinkulkijniwat, A. รศ.ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ 27  197
18 Rujirawat, S. อ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 26  180
19 Suginta, W. ศ.ดร.วิภา สุจินต์ เคมี วิทยาศาสตร์ 25  201
20 Teaumroong, N. ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร 25  138

 

กราฟแสดงผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างปี 2556-2560

 

กราฟแสดงผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างปี 2556-2560

 

ข้อมูลอัพเดทโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561