web analytics

ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน

 • การจำแนกเชื้อ Entamoeba gingivalis และ Trichomonas tenax ในช่องปากผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบด้วยวิธีกล้องจุลทรรศน์และเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส (สถาบันวิจัยและพัฒนา 2563)
 • การศึกษาพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis species ในตัวอย่างอุจจาระของกลุ่มตัวอย่างประเทศอาเซียน กรณีศึกษาไทยและกัมพูชา (สถาบันวิจัยและพัฒนา 2562)
 • การจำแนกทางด้านชีวโมเลกุลของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis species ในแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย (สถาบันวิจัยและพัฒนา 2561)
 • การเรียนรู้วงจรชีวิตปรสิตผ่านสื่อภาพเคลื่อนไหวของเด็กในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย (สถาบันวิจัยและพัฒนา 2561)
 • การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาและลาวที่มาทำงานในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย (สถาบันวิจัยและพัฒนา 2561)
 • การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนแพลทฟอร์ม Android และ iOS สำหรับคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ (สถาบันวิจัยและพัฒนา 2560)
 • การพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้สมรรถภาพแห่งตนและแรงจูงใจ (สถาบันวิจัยและพัฒนา 2560)
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคม ในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน จังหวัดนอำนาจเจริญ (สถาบันวิจัยและพัฒนา 2559)
 • พัฒนาชุมชนละหานนารวมใจต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เทคโนธานี 2559)
 • การศึกษาภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา (สถาบันวิจัยและพัฒนา 2554)
 • การศึกษาความชุกของพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในจังหวัดนครราชสีมา (สถาบันวิจัยและพัฒนา 2553)
 • การตรวจหาและจำแนกพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี Kato’ Thick Smear  (สถาบันวิจัยและพัฒนา 2553)
 • การศึกษาคุณลักษณะของทุบูลินของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini  (สถาบันวิจัยและพัฒนา 2552)
 • ความชุกของเมตาเซอร์คาเรียพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในปลาเกล็ดขาวจากจังหวัดนครราชสีมา  (สถาบันวิจัยและพัฒนา 2552)