web analytics

ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

 • การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย อาหารเพื่อสุขภาพ และสมุนไพรไทยต้านปรสิตแบบจำเพาะและแม่นยำ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) 2565)
 • ศึกษาคุณลักษณะทางชีวโมเลกุล โคลนนิ่ง การแสดงออกของยีนไลเปส เซอร์ปิน และเทกกูเมนต์พยาธิออร์พิสทอร์คิสวิเวอร์รินิ และศักยภาพของรีคอมบิแนนท์โปรตีนในการพัฒนาตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันวิทยา (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) 2565)
 • พัฒนาปัญญาประดิษฐ์จากภาพถ่ายทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) 2565)
 • ศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นแปะผิวหนังระดับนาโนผสมสารสกัดแคปไซซินจากพริกเพื่อลดอาการปวดและสารสกัดรางจืดเพื่อลดอาการบวมจากมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) 2565)
 • ศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของรางจืด ปลาไหลเผือก และกระเทียมต่อการออกฤทธิ์ยับยั้งพยาธิใบไม้ตับในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) 2565)
 • จำแนกสายพันธุกรรมชนิดย่อยด้วยวิธีทางชีวโมเลกุลและการรักษาแบบมุ่งเป้าในการกำจัดเชื้อปรสิตในช่องปากผู้ป่วยโรคปริทันต์ที่มีภาวะโรคเบาหวานและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงด้วยสารสกัดหมอน้อย (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) 2565)
 • ศึกษาการคงอยู่ของไขมันดี HDL สารประกอบฟินอลิก และแอนโทไซยานินจากข้าวดำข้าวแดงที่ผสมในปลาส้มปลาร้าปลอดพยาธิและสารก่อมะเร็ง (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) 2565)
 • พัฒนาน้ำยาล้างผักกำจัดการปนเปื้อนเชื้อปรสิตด้วยส่วนผสมสารสกัดลอริวกลูโคไซด์จากมะพร้าวและสารสกัดซาโปนินจากเมล็ดมะละกอ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) 2565)
 • Role of the pre-existing immunity to Japanese encephalitis and Zika viruses in influencing dengue disease outcome and vaccination program in Vietnam and Thailand ((The e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) and Thailand Center of Excellence for Life Sciences (Public Organization (TCELS) 2564)
 • การจัดการองค์ความรู้จากผู้วิจัยสู่ชุมชน ผลิตภัณฑ์ปลาส้มสมุนไพรไทยไร้พยาธิปราศจากสารก่อมะเร็ง อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2564)
 • การจัดการองค์ความรู้จากผู้วิจัยสู่ชุมชน ผลิตภัณฑ์ปลาโคราชเพื่อสุขภาพ: ปลาร้าปลาส้มมีไขมันดี เสริมวิตามิน ปลอดพยาธิและสารก่อมะเร็ง (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2563)
 • การพัฒนาสื่อความรู้ปรสิตที่พบในผัก (สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2563)
 • การพัฒนาสื่อด้านขั้นตอนการตรวจการปนเปื้อนของพยาธิและขั้นตอนการล้างผักสดเพื่อลดระยะติดต่อพยาธิ (สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2563)
 • การพัฒนา web application สำหรับคัดกรองความเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini สำหรับแรงงานต่างด้าว (สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2563)
 • การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับและพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็กด้วยปัญญาประดิษฐ์ (สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2562)
 • การพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรต้านปรสิต (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  2562)
 • การพัฒนาแบบคัดกรองแบบวาจา ประเมินพฤติกรรม และให้ความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini สำหรับแรงงานต่างด้าว ด้วยแอพลิเคชั่นบนมือถือ (สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2562)
 • การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับด้วย เซส โมเดล (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2561)
 • การศึกษาแบบเปลี่ยนผ่านวิทยาการเฝ้าระวังเชิงรุกการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini แบบครบวงจรชีวิตของพยาธิในพื้นที่รอบบึงละหานนา (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2561)
 • ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชนรอบบึงละหานนา ด้วยวิธีทางปรสิตวิทยาแบบเข้มข้นและทางชีวโมเลกกุล (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2561)
 • การศึกษาประสิทธิผลของเจล De-Scar ที่มีส่วนประกอบบัวบก อีซีเอ 233ต่อการสมานแผลถลอก (บริษัทเนเจอไอเดีย 2560)
 • การพัฒนาปลาร้าและปลาส้มปลอดพยาธิใบไม้ตับ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560)
 • การศึกษาประสิทธิผลการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธี Mini-Parasep SF Faecal Concentrator (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560)
 • การการตรวจวินิจฉัยเชื้อพยาธิใบไม้ตับโดยการประยุกต์ใช้ Mini-Parasep SF Concentration technique  (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559)
 • การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ระยะที่ ๑ จังหวัดนครราชสีมา  (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2558)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่นครชัยบุรินทร์  (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557)
 • การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่รอยต่อนครขอนชัย โดยการประยุกต์ใช้ modified Kato-Katz technique  (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2556)
 • การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2555)
 • การพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้สมรรถภาพแห่งตนและแรงจูงใจ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2555)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของเด็กวัยเรียนในจังหวัดสุรินทร์  (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2555)
 • การศึกษาภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2554)
 • การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดโรคมาลาเรียในจังหวัดบุรีรัมย์  (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2554)
 • การศึกษาภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา  (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2553)
 • การศึกษาหนอนพยาธิที่ติดต่อจากดินในเด็กตามแนวชายแดนไทยลาว  (สถาบันวิจัยลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2550)