web analytics

โครงการวิจัย

โครงการวิจัย

ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน

 • ความชุกของเมตาเซอร์คาเรียพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในปลาเกล็ดขาวจากจังหวัดนครราชสีมา
 • การศึกษาความชุกของพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในจังหวัดนครราชสีมา
 • การศึกษาภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา
 • การศึกษาคุณลักษณะของทุบูลินของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini
 • การตรวจหาและจำแนกพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี Kato’ Thick Smear
 • การพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้สมรรถภาพแห่งตนและแรงจูงใจ

 

ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

 • การศึกษาหนอนพยาธิที่ติดต่อจากดินในเด็กตามแนวชายแดนไทยลาว
 • การศึกษาภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา
 • การศึกษาภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์ 2554
 • การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อ
 • การระบาดโรคมาลาเรียในจังหวัดบุรีรัมย์
 • การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของเด็กวัยเรียนในจังหวัดสุรินทร์
 • การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่รอยต่อนครขอนชัย โดยการประยุกต์ใช้ modified Kato-Katz technique
 • ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่นครชัยบุรินทร์
 • การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ระยะที่ ๑ จังหวัดนครราชสีมา
 • การศึกษาประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยเชื้อพยาธิใบไม้ตับโดยการประยุกต์ใช้ Mini-Parasep SF Concentration technique