ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ระดับชาติ

 1. สรญา แก้วพิทูลย์, ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, เอกชัย ยอดขาว. ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย. ธรรมศาสตร์เวชสาร. 2014; 14(2):163-169 2.
 2. Kaewpitoon SJ, Rujirakul R, Kaewpitoon N. Malaria in Thailand 2007-2011 Srinagarind Med J. 2012; 27(supplement):118-120.
 3. Kaewpitoon SJ, Kaewpitoon N, Ueng-arporn N, et al. Cut off score, The Angoff Method and The Classical Test Theory. Siriraj Medical Bulletin 2012; 5(2):57-61. 4.
  …..

ระดับนานาชาติ

 1. Padchasuwan N, Kaewpitoon SJ, Rujirakul R, Wakkuwattapong P, Norkaew J,Kujapun J, Ponphimai S, Chavenkun W, Kompor P, Kaewpitoon N. Modifying Health
  Behavior for Liver Fluke and Cholangiocarcinoma Prevention with the Health Belief
  Model and Social Support Theory. Asian Pac J Cancer Prev. 2016;17(8):3721-5.
  PubMed PMID: 27644606.
 2. Tongtawee T, Bartpho T, Kaewpitoon S, Kaewpitoon N, Dechsukhum C, Leeanansaksiri W, Loyd RA, Matrakool L, Panpimanmas S. TLR1 Polymorphism Associations with Gastric Mucosa Morphologic Patterns on Magnifying NBI Endoscopy: a Prospective CrossSectional Study. Asian Pac J Cancer Prev. 2016;17(7):3391-4. PubMed PMID: 27509981.
 3. Kaewpitoon SJ, Rujirakul R, Wakkuwattapong R, Matrakool L, Tongtawee T,
  Panpimanmas S, Pengsaa P, Jomkoa D, Joosiri A, Kaewpitoon N. Opisthorchis
  viverrini Infection Among People in the Border Areas of Three Provinces,
  Northeast of Thailand. Asian Pac J Cancer Prev. 2016;17(6):2973-7. PubMed PMID:
  27356720.
  …..

 

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ

 1. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ รัตนา รุจิรกุล สรญา แก้วพิทูลย์. การสร้างสมการพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์. การประชุมวิชาการประจำปี 2557 จัดโดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขต 9 นครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 16-17 พฤศจิกายน 2557 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 2. สรญา แก้วพิทูลย์ ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ รัตนา รุจิรกุล. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน. การประชุมวิชาการประจำปี 2557 จัดโดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขต 9 นครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 16-17 พฤศจิกายน 2557 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 3. รัตนา รุจิรกุล สรญา แก้วพิทูลย์ ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์. การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. การประชุมวิชาการประจำปี 2557 จัดโดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขต 9 นครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 16-17 พฤศจิกายน 2557 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  …..

ระดับนานาชาติ

 1. Soraya Kaewpitoon, Noknoi Sripho, Karnpass Aobklangwarit, Natthawut Kaewpitoon: Authentic Learning Outcome and Expected Learning Outcome of Graduate Medical Student by Thai Qualification Framework for Higher Education. Conference of The Association for Medical Education in Europe (AMEE) 2016, Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), Barcelona, Spain; 08/2016
 2. Natnapa Padchasuwan, Yapaporn Ritson, Patcharee Ngamapinya, Jun Norkaew, Wasukree Chavengkul, Natthawut Kaewpitoon: Health Care Behaviour and Colour Grade of blood Pressure Level Regarding Hypertension among Rural Community Patients in Northeast Thailand. Advancing the Life Sciences and Public Health Awareness, Nagoya Sakaae Tokye REI Hotel, Nagoya, Japan; 07/2016
 3. Soraya Kaewpitoon, Siwat Thai-udom, Natthawut Kaewpitoon: Thai Pomegranate Seed in Alleviation of Premenopausal Symptoms. The International Conference on Advancing the Life Sciences and Public Health Awareness, Nagoya Sakae Tokyu REI Hotel, Nagoya, Japan; 07/2016
  …..