ศูนย์เคลื่อนที่ตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ/มะเร็งท่อน้ำดี ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

ทีมงานศูนย์วิจัยโรคปรสิตออกชุมชนออกตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ/มะเร็งท่อน้ำดีแก่ชาวบ้านกว่า 240 ราย ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับทีมคณาจารย์ นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทีมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกปรง และทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่บริการของรพสต.โคกปรง 

https://www.facebook.com/PDRCSUT/