หนังสือปรสิตวิทยา

ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, 2562. ตำราปรสิตวิทยาทางการพยาบาลและสาธารณสุข. ฉบับที่ 1, 410 หน้า.

 

ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, 2562. ปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาลและสาธารณสุข. ฉบับที่ 3, 384 หน้า.

 

ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, 2560. ปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาลและสาธารณสุข. ฉบับที่ 2, 394 หน้า.

 

ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, 2559. ปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาลและสาธารณสุข. ฉบับที่ 1, 293 หน้า.