ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการและยุทธศาสตร์ “กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” กระทรวงสาธารณสุข

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการและยุทธศาสตร์ “กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่  23 เมษายน 2561 ณ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากศูนย์วิจัยโรคปรสิตเข้าร่วมด้วยคือผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และมีรศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคปรสิต เป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดดังกล่าว