web analytics

แอพพลิเคชั่นคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ/มะเร็งท่อน้ำดี

SUT OVCCA

แอพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สะดวกกับการใช้งาน ง่ายต่อการเข้าถึง ลดการใช้กระดาษ ลดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้ได้ทุกคน แอพลิเคชั่นสำหรับคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคพยาธิใบไม้ตับ วัดความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตัว ต่อการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ ข้อมูลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคพยาธิใบไม้ตับ

ความเป็นมา

จากปัญหาการเสียชีวิตของประชาชนชาวไทยด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ที่มีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีจำนวนมาก จากข้อมูลศูนย์วิจัยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2556 คิดเฉลี่ยประมาณ 60-70 ราย/วัน และพบว่าโรคนี้ ประเทศไทยมีอุบัติการณ์สูงที่สุดในโลก มีรายงานวิจัยทั้งในสัตว์ทดลองและทางระบาดวิทยา พบว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีส่วนใหญ่ได้รับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค ที่สำคัญๆ อาทิ การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้ำซากจากการรับประทานอาหารที่ทำจากปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดขาวกลุ่มวงศ์ปลาตะเพียนแบบดิบๆสุกๆ การรับประทานอาหารหมักดอง อาทิ ปลาร้า ปลาเจ่า ปลาจ่อม ปลาส้ม ไส้กรอก ส้มเนื้อ ที่มีสาร N-Nitrosocompound และไนโตรซามีน (nitrosamine) ประวัติการเป็นโรคท่อน้ำดีอักเสบแข็งปฐมภูมิ (primary sclerosing cholangitis) นิ่วในถุงน้ำดีและในตับ โรคตับเรื้อรัง (chronic liver disease) จากการเป็นโรคตับอักเสบจากไวรัส (ไวรัสตับอักเสบบี ซี) จากแอลกอฮอล์ หรือตับแข็งจากสาเหตุอื่นๆ ความผิดปกติแต่กำเนิดของตับ อาทิ โรคแครอไล (Caroli disease) หรือถุงน้ำของท่อร่วมน้ำดี (choledochal cyst) โรคพันธุกรรมที่พบน้อย อาทิ กลุ่มอาการลินซ์ชนิดที่ 2 (Lynch syndrome II) และโรคติ่งเนื้อในท่อน้ำดี (biliary papillomatosis) การสัมผัสสารทึบรังสีบางชนิด อาทิ throtrast เป็น thorium doxide thorium dioxide เป็นต้น

จากข้อมูลเหล่านี้ นักวิจัยหน่วยวิจัยโรคปรสิต นำโดย รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ หัวหน้าโครงการ ร่วมกับผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ อ.ถิรายุ มีฤกษ์สม อ.ศิววิชญ์ จั้นอรัญ อ.นพ.ลิขิต มาตระกูล และอ.นพ.ทวีศักดิ์ ทองทวี จึงได้มีแนวความคิดในการพัฒนาแอพลิเคชั่นขึ้นมาสำหรับคัดกรองโรคในเบื้องต้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ในการลดอัตราอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย

SUT OVCCA application

ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานโรค ที่เนื้อหาเป็น text และคลิปสั้นๆ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเอง แบบคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี และโรคพยาธิใบไม้ตับ ที่พัฒนาข้อคำถามมาจากปัจจัยเสี่ยงที่มีรายงานเผยแพร่ในงานวิจัยทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ ข้อคำถามวัดความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเชื้อจากพยาธิใบไม้ตับ ที่ผ่านการประเมินค่าความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น นอกจากนี้แล้วยังมีข้อคำถามความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้เพื่อให้ผู้พัฒนาได้นำมาปรับปรุงแก้ไข และรวมถึงลิงค์เชื่อมโยงถึงหน่วยงานเพื่อติดต่อสอบถาม อาทิ หน่วยวิจัยโรคปรสิต และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เหมาะสำหรับหน่วยงานทางด้านสุขภาพในการนำไปใช้คัดกรองเบื้องต้น ลดปัญหาการใช้กระดาษ บุคคลทั่วไปก็สามารถใช้ได้ฟรี เพียงแค่ดาวนโหลดแอพลิเคชั่นมาติดตั้ง ลอกอินด้วย username ด้วยประชาชน และรหัส 6 ตัวที่ตั้งเองโดยผู้ใช้ บันทึกข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นก็สามารถใช้ได้แล้ว

พัฒนาโดย
– หน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
– โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
– คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
– คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

สนับสนุนงบประมาณโดย

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี