web analytics

หนังสือ/สื่อ

นวัตกรรม

SUT OVCCA

แอพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สะดวกกับการใช้งาน ง่ายต่อการเข้าถึง ลดการใช้กระดาษ ลดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้ได้ทุกคน แอพลิเคชั่นสำหรับคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคพยาธิใบไม้ตับ วัดความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตัว ต่อการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ ข้อมูลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคพยาธิใบไม้ตับ

 

 

หนังสือ/สื่อต่างๆ

 

ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, 2559. ปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาลและสาธารณสุข. ฉบับที่ 1, 293 หน้า.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์ญิงสรญา แก้วพิทูลย์, 2559. เอกสารคำสอนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว. ฉบับปรับปรุง, 245 หน้า.

 

 

สติกเกอร์ไลน์

สติกเกอร์ไลน์น่ารักๆเกี่ยวกับป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ออกแบบและครีเอตโดย ดร.นาฎนภา ปัดชาสุวรรณ