สารสนเทศสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ

ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการค้นคว้าสารสนเทศสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ผู้เข้าร่วมอบรม เป็นบุคลากรของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบุคลากรจากหน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ การฝึกปฏิบัติในการใช้สื่อสารสนเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง