โครงการชุมชนรวมใจต้านพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

โครงการชุมชนรวมใจต้านพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ผาติเสนะ และคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2558 ณ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา