อบรม

อบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการกำหนดโจทย์ข้อวิจัย 2561

คณะนักวิจัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันกำหนดโจทย์หัวข้อวิจัยเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สำหรับขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ประจำปี 2561 โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ เพ็งสา ที่ปรึกษาหน่วยวิจัยโรคปรสิต เป็นวิทยากรบรรยายและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเขาใหญ่ฟ้าใส รีสอร์ท อ.ปากช่อง นครราชสีมา

อบรมเชิงปฏิบัติการกำหนดโจทย์ข้อวิจัย 2561

สารสนเทศสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ

ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการค้นคว้าสารสนเทศสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าร่วมอบรม เป็นบุคลากรของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบุคลากรจากหน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ การฝึกปฏิบัติในการใช้สื่อสารสนเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง

สารสนเทศสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ