สัมมนา

สมัมนา

วันที่ ชื่อวิยากร นำเสนอเรื่อง ห้องประชุม
15 กย 2559 ผศ.พญ.นพร อึ้งอาภรณ์ วิจัยทางโภชนาการ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ รพ.มทส.
6 ตค 2559 อ.ทนพ.สนอง สุขแสวง วิจัยทางพยาธิวิทยาคลินิค ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ รพ.มทส.
….. ….. ….. …..

 

LUNCH TALK