ประชุมวิชาการ “Parasitic Disease Research: Innovation Updates”

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 6

“นวัตกรรมการทางการแพทย์และสาธารณสุข”
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 


ROOM 4  :  Parasitic Disease Research: Innovation Updates

(ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ ผู้ดำเนินการประชุม)

 

09.30 น. – 09.45 น.     : กล่าวต้อนรับและแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุม            

Chairperson: รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

09.45 น. – 10.15 น.      : สถานการณ์โรคหนอนพยาธิในประเทศไทย

Speaker: ดร.ฐิติมา วงศาโรจน์

สำนักงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

10.15 น. – 10.45 น.     : โรคติดเชื้อปรสิตจากสัตว์สู่คน

Speaker: สพ.ญ.มนทกานต์ จิระธันห์

กลุ่มปรสิตวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

10.45 น. – 11.15 น.      : สถานการณ์โรคหนอนพยาธิในแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

Speaker: อ.วรารัตน์ สังวะลี

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

11.15 น. – 11.45 น.     : แผน 5 ปี ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคหนอนพยาธิ กระทรวงสาธารณสุข

Speaker: คุณอรนารถ วัฒนวงษ์

สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

11.45 น. – 12.00 น.     : วิพากษ์ อภิปราย และสรุปการนำเสนอภาคเช้า

 12.00 น. – 13.00 น.    : รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น. – 13.50 น.     : การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบสหวิทยาการ

Speaker: ศ.ดร.บรรจบ ศรีภา

ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13.50 น. – 16.30 น.     : PDR Innovative show and share

การประยุกต์ใช้แอพลิเคชั่นเพื่องานวิจัยด้านปรสิต

โดย อ.ถิระยุ มีฤกษ์สม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เครื่องกำจัดลูกน้ำด้วยคลื่นอัลตร้าไซนิค

โดย รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาหารพื้นบ้านปลอดพยาธิและพยาธิใบไม้ตับในภาคเหนือตอนล่าง

โดย ผศ.ดร.วิลาวัลย์ ภูมิดอนมิ่ง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในอีสานตอนบน

โดย ผศ.ดร.สุขสันติ ประกอบวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

การศึกษาความฉลาดด้านสุขภาพต่อโรคพยาธิใบไม้ตับของเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมในพื้นที่เสี่ยง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย อ.นาฎนภา ปัดชาสุวรรณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การใช้รูปแบบวิจัยชุมชนในการจัดการเรียนรู้เพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับในชุมชน จังหวัดสกลนคร

โดย อ.ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม อ.นำพร อินสิน อ.จิราภรณ์ จำปาจันทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การพัฒนาชุมชนในการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีด้วยทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ

โดย รศ. ดร.ธนิดา ผาติเสนะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ

โดย รศ.พรทิพย์ คำพอ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีโดยการขับเคลื่อนทางสังคม

โดย อ.จุน หน่อแก้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

16.30 น.                      : ปิดการประชุม