The 4th Asian Healthcare Without Borders 2017

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 4th Asian Healthcare Without Borders 2017 ร่วมกับ INSTEDA และการประชุมวิชาการ the 3rd Advance Life Science and Public Health Awareness  ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และอาจารย์ธีรายุ มีฤกษ์สม เป็น Plenary speaker ในการประชุมวิชาการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกกว่า 20 ประเทศ