The 3rd Advance Life Science and Public Health Awareness

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 3rd Advance Life Science and Public Health Awareness  ร่วมกับ INSTEDA และการประชุมวิชาการ the 4th Asian Healthcare Without Borders 2017  ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และอาจารย์ธีรายุ มีฤกษ์สม เป็น Plenary speaker ในการประชุมวิชาการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกกว่า 20 ประเทศ