web analytics

นักวิจัยของหน่วยฯ เป็นคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ หัวหน้าหน่วยวิจัยโรคปรสิต รองศาสตราจารย์พรทิพย์ คำพอ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คือ นางสาวศิรินภา เพียรสิงห์ ทำการศึกษาเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ และนางสาวอรมน เวียนสันเที๊ยะ ทำการศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๕ อาคารมุขปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล