1. กิตติญา สีเทศ พิริญาภา วัชรโกมลเวช วาสุกรี เชวงกูล พรทิพย์ คำพอ มะลิ โพธิพิมพ์ วรารัตน์ สังวะลี จิระวุฒิ กุจะพันธ์ นาฎนภา ปัดชาสุวรรณ จุน หน่อแก้ว สุกัญญา ผลพิมาย ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ สรญา แก้วพิทูลย์. การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนจังหวัดนครราชสีมาโดยการใช้แบบคัดกรองแบบวาจา. Proceeding การประชุมวิชาการประจำปี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 14-15 ธันวาคม 2560 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, หน้า 76-86
 2. วิรังรอง ศรีทองกลาง ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ พรทิพย์ คำพอ ธีระยุทธ อุดมพร. ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและสมรรถนะแห่งตน. Proceeding การประชุมวิชาการประจำปี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 14-15 ธันวาคม 2560 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, หน้า 87-98
 3. Natthawut Kaewpitoon, Thirayu Meererksom, Siwawich Chan-Aran, Taweesak Tongtawee, Likit Matrakool, Sukij Panpimanmas,  Soraya J Kaewpitoon, Parichart Wakkuwattapong. A simple screening for liver fluke risk group through the smartphone application. Proceeding of annual conference of Institute of Medicine, Suranree University of technology, 14-15 December 2017 at Surasammanakarn of Suranree University of technology, pp 139
 4. Natthawut Kaewpitoon, Ryan A Loyd, Waraeat Sangwalee, Jun Norkaew, Jirawoot Kujapun, Jirayu Chuatanam, Sukanya Ponphimai, Wasugree Chavengkun, Mali Pothipim, Natnapa Padchasuwan, Taweesak Tongtawee, Likit Matrakool, Sukij Panpimanmas, Parichart Wakkuwattapong, Soraya J Kaewpitoon. Comparison of the coprological concentration methods for the carcinogenic liver fluke detection among migrant workers in Thailand. Proceeding of annual conference of Institute of Medicine, Suranree University of technology, 14-15 December 2017 at Surasammanakarn of Suranree University of technology, pp 140-141
 5. Natthawut Kaewpitoon, Porntip Kompor, Jun Norkaew, Wasugree Chavengkun, Jirawoot Kujapun, Sukanya Ponphimai, Tanida Phatisena, Thawatchai Eaksunti, Poowadol Polsripradist, Ratana Rujirakul, Parichart Wakkuwattapong, Soraya J Kaewpitoon, Taweesak Tongtawee, Ryan A Loyd: The Development of Simple Verbal Screening Tool for Predict Risk of Cholangiocarcinoma in Rural Community-Population of Nakhon Ratchasima, Thailand. National Conference was held by Institute of Medicine, Suranaree University of Technology, Nakhon Sawan Campus, Mahidol University, and Faculty of Medicine, Naresuan University, Surasammanakarn, Suranaree University of Technology.15-16 December 2016
 6. Natthawut Kaewpitoon, Ratana Rujirakul, Parichart Wakkuwattapong, Soraya J Kaewpitoon, Taweesak Tongtawee, Likit Matrakul, Sukij Panpimanmas: Efficacy of the Mini Parasep SF Faecal Parasite Concentrator for Opisthorchiasis; A New Technique Against the Thick Smear and Conventional Technique. National Conference was held by Institute of Medicine, Suranaree University of Technology, Nakhon Sawan Campus, Mahidol University, and Faculty of Medicine, Naresuan University, Surasammanakarn, Suranaree University of Technology; 15-16 December 2016
 7. Thirayu Meererksom, Soraya J Kaewpitoon, Natthawut Kaewpitoon. SUT OVCCA iOS Application. National Conference was held by Institute of Medicine, Suranaree University of Technology, Nakhon Sawan Campus, Mahidol University, and Faculty of Medicine, Naresuan University, Surasammanakarn, Suranaree University of Technology; 15-16 December 2016
 8. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ รัตนา รุจิรกุล สรญา แก้วพิทูลย์. การสร้างสมการพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์. การประชุมวิชาการประจำปี 2557 จัดโดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขต 9 นครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 16-17 พฤศจิกายน 2557 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 9. รัตนา รุจิรกุล สรญา แก้วพิทูลย์ ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์. การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. การประชุมวิชาการประจำปี 2557 จัดโดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขต 9 นครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 16-17 พฤศจิกายน 2557 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 10. มัณฑนา สบายใจ วิภาดา กรุยกระโทก ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ. การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกดอกมะลิ หมู่บ้านหัวทำนบ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา. การประชุมวิชาการประจำปี 2557 จัดโดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขต 9 นครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 16-17 พฤศจิกายน 2557 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 11. กรรณิการ์ ชัยบุรัม พนิดา ประเสริฐสังข์ ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ. การปฏิบัติตัวในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกของสตรีที่มีช่วงอายุ 30 – 60 ปี ในหมู่บ้านโนนเสลา ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. การประชุมวิชาการประจำปี 2557 จัดโดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขต 9 นครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 16-17 พฤศจิกายน 2557 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 12. กรรณิการ์ ทนสันเทียะ ธีระ ผันกลาง ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ. การปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุบ้านโนนตาล หมู่ที่ 2 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา. การประชุมวิชาการประจำปี 2557 จัดโดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขต 9 นครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 16-17 พฤศจิกายน 2557 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 13. ธัญวรัตม์ ชัยเทวะกูล รุ่งนภา ตรัยสถิตย์ ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ. ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อภาวะเสี่ยงการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. การประชุมวิชาการประจำปี 2557 จัดโดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขต 9 นครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 16-17 พฤศจิกายน 2557 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 14. กาญจนา บุญกอง พัชรินทร์ มุ่งแฝงกลาง ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ. ความรู้และการปฏิบัติตัวในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนบ้านใหม่หนองบัว ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา. การประชุมวิชาการประจำปี 2557 จัดโดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขต 9 นครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 16-17 พฤศจิกายน 2557 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 15. ธัญญา ชุนรัมย์ พิราวรรณ สุทธิสน ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ. ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน หมู่ 6 บ้านไร่เพลิงหลง ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา. การประชุมวิชาการประจำปี 2557 จัดโดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขต 9 นครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 16-17 พฤศจิกายน 2557 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 16. ดาวเรือง แสงวาโท ธิดารัตน์ เจริญศรี ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ. พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของผู้ที่มีสารเคมีปนเปื้อนในเลือดในระดับที่ไม่ปลอดภัยในกลุ่ม T 600: กรณีศึกษาชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านหนองตะครอง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา. การประชุมวิชาการประจำปี 2557 จัดโดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขต 9 นครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 16-17 พฤศจิกายน 2557 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 17. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์. การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อโรคมาลาเรียตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 30 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 18. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์. โรคติดเชื้อปรสิตที่ต้องเฝ้าระวังในยุคเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 30 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 19. รุจจิราภัทร์ พงศ์สิริปภัส ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 30 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 20. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ. พยาธิใบไม้ตับตัวก่อมะเร็งท่อน้ำดีในมนุษย์: ออริ์สทอร์คิสวิเวอร์รินิ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 30 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 21. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ. มาลาเรียในประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 30 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 22. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดบุรีรัมย์: การศึกษาย้อนหลังแบบไม่จับคู่โดยใช้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็นฐาน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 30 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 23. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ. สุขภาพโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 30 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 24. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคมาลาเรียในจังหวัดสุรินทร์. งานประชุมวิชาการประจำปี 2556 “การบูรณาการความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุข : จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ” ในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2556 ณ สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดโดยสำนักวิชาแพทย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 25. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ. การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมาลาเรียในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. งานประชุมวิชาการประจำปี 2556 “การบูรณาการความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุข : จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ” ในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2556 ณ สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดโดยสำนักวิชาแพทย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 26. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ. การศึกษาการกระจายโรคมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการประยุกต์ใช้ Google map. งานประชุมวิชาการประจำปี 2556 “การบูรณาการความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุข : จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ” ในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2556 ณ สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดโดยสำนักวิชาแพทย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 27. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์. การพัฒนาฐานข้อมูลโรคพยาธิใบไม้ตับสำหรับวางแผนป้องกันและควบคุมในพื้นที่นครชัยบุรินทร์. ใน: วณิช วรรณพฤกษ์ และคณะ (ผู้รวบรวม), การประชุมวิชาการประจำปี “การแพทย์และสาธารณสุขไทย ในการก้าวสู่ AEC”. 13-14 ธันวาคม 2555. สำนักวิชาแพทยศาสตร์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. โรงพิมพ์สกุลไทยสิ่งพิมพ์ จำกัด, นครราชสีมา หน้า 49-51.
 28. วณิช วรรณพฤกษ์ สรญาแก้วพิทูลย์ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ. การแพทย์และสาธารณสุขไทยในการก้าวสู่การเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ใน: วณิช วรรณพฤกษ์ และคณะ (ผู้รวบรวม), การประชุมวิชาการประจำปี “การแพทย์และสาธารณสุขไทย ในการก้าวสู่ AEC”. 13-14 ธันวาคม 2555. สำนักวิชาแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. โรงพิมพ์สกุลไทยสิ่งพิมพ์ จำกัด, นครราชสีมา หน้า 62-68.
 29. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และสรญาแก้วพิทูลย์. โรคติดเชื้อจากปรสิตที่ต้องเฝ้าระวังในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ใน: วณิช วรรณพฤกษ์ และคณะ (ผู้รวบรวม), การประชุมวิชาการประจำปี “การแพทย์และสาธารณสุขไทย ในการก้าวสู่ AEC”. 13-14 ธันวาคม 2555. สำนักวิชาแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. โรงพิมพ์สกุลไทยสิ่งพิมพ์ จำกัด, นครราชสีมา หน้า 69-79.
 30. รัตนา รุจิรกุลณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และสรญาแก้วพิทูลย์. สถานการณ์โรคมาลาเรียในประเทศไทยกับการก้าวสู่ AEC. ใน: วณิช วรรณพฤกษ์ และคณะ (ผู้รวบรวม), การประชุมวิชาการประจำปี “การแพทย์และสาธารณสุขไทย ในการก้าวสู่ AEC”. 13-14 ธันวาคม 2555. สำนักวิชาแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. โรงพิมพ์สกุลไทยสิ่งพิมพ์ จำกัด, นครราชสีมา หน้า 92-100.
 31. สรญาแก้วพิทูลย์ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ. สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรสิสในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2554. ใน: วณิช วรรณพฤกษ์ และคณะ (ผู้รวบรวม), การประชุมวิชาการประจำปี “การแพทย์และสาธารณสุขไทย ในการก้าวสู่ AEC”. 13-14 ธันวาคม 2555. สำนักวิชาแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. โรงพิมพ์สกุลไทยสิ่งพิมพ์ จำกัด, นครราชสีมา หน้า 101-117.
 32. สรญาแก้วพิทูลย์ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ. แพทยศาสตรศึกษากับการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดการค้าเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ใน: วณิช วรรณพฤกษ์ และคณะ (ผู้รวบรวม), การประชุมวิชาการประจำปี “การแพทย์และสาธารณสุขไทย ในการก้าวสู่ AEC”. 13-14 ธันวาคม 2555. สำนักวิชาแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. โรงพิมพ์สกุลไทยสิ่งพิมพ์ จำกัด, นครราชสีมา หน้า 118-121.
 33. สรญาแก้วพิทูลย์ ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ. ประสิทธิผลของไฟโตเอสโตรเจนจากน้ำมันเมล็ดทับทิมในการบรรเทาอาการวัยเพศถอย. ใน: วณิช วรรณพฤกษ์ และคณะ (ผู้รวบรวม), การประชุมวิชาการประจำปี “การแพทย์และสาธารณสุขไทย ในการก้าวสู่ AEC”. 13-14 ธันวาคม 2555. สำนักวิชาแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. โรงพิมพ์สกุลไทยสิ่งพิมพ์ จำกัด, นครราชสีมา หน้า 150-152.
 34. Natthawut Kaewpitoon, Soraya J Kaewpitoon, et al. The Risk Areas of Malaria in Thailand. ใน: วณิช วรรณพฤกษ์ และคณะ (ผู้รวบรวม), การประชุมวิชาการประจำปี “การแพทย์และสาธารณสุขไทย ในการก้าวสู่ AEC”. 13-14 ธันวาคม 2555. สำนักวิชาแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. โรงพิมพ์สกุลไทยสิ่งพิมพ์ จำกัด, นครราชสีมา หน้า 205-210.
 35. Soraya J Kaewpitoon, Natthawut Kaewpitoon, Lisa M Vendermark. Soil-Transmitted Helminthiasis in Schoolchildren along Mekong River Basin. ใน: วณิช วรรณพฤกษ์ และคณะ (ผู้รวบรวม), การประชุมวิชาการประจำปี “การแพทย์และสาธารณสุขไทย ในการก้าวสู่ AEC”. 13-14 ธันวาคม 2555. สำนักวิชาแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. โรงพิมพ์สกุลไทยสิ่งพิมพ์ จำกัด, นครราชสีมา หน้า 218-230.
 36. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์สรญาแก้วพิทูลย์ และคณะ. ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต่อการออกตรวจหนอนพยาธิในลำไส้ในชุมชนของรายวิชาปรสิตวิทยาทางการแพทย์. หน้า 267. ใน: วณิช วรรณพฤกษ์ และคณะ (ผู้รวบรวม), การประชุมวิชาการประจำปี “การแพทย์และสาธารณสุขไทย ในการก้าวสู่ AEC”. 13-14 ธันวาคม 2555. สำนักวิชาแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. โรงพิมพ์สกุลไทยสิ่งพิมพ์ จำกัด, นครราชสีมา
 37. เพชร เสาร์ศรี ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ. แบบจำลองการระบาดของโรค Leptospirosis ในเกษตรกรของจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างปี 2549-2554. ใน: วณิช วรรณพฤกษ์ และคณะ (ผู้รวบรวม), การประชุมวิชาการประจำปี “การแพทย์และสาธารณสุขไทย ในการก้าวสู่ AEC”. 13-14 ธันวาคม 2555. สำนักวิชาแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. โรงพิมพ์สกุลไทยสิ่งพิมพ์ จำกัด, นครราชสีมา หน้า 268.
 38. สรญาแก้วพิทูลย์ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ. แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ใน: วณิช วรรณพฤกษ์ และคณะ (ผู้รวบรวม), การประชุมวิชาการประจำปี “การแพทย์และสาธารณสุขไทย ในการก้าวสู่ AEC”. 13-14 ธันวาคม 2555. สำนักวิชาแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. โรงพิมพ์สกุลไทยสิ่งพิมพ์ จำกัด, นครราชสีมา หน้า 251-256.
 39. NaponUengarporn, NatthawutKaewpitoon, SorayaKaewpitoon, et al.Comparison of childhood obesity prevalence between WHO growth standards and International Obesity TaskForce cutoffs for young children in Northeast Thailand. ใน: วณิช วรรณพฤกษ์ และคณะ (ผู้รวบรวม), การประชุมวิชาการประจำปี “การแพทย์และสาธารณสุขไทย ในการก้าวสู่ AEC”. 13-14 ธันวาคม 2555. สำนักวิชาแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. โรงพิมพ์สกุลไทยสิ่งพิมพ์ จำกัด, นครราชสีมาหน้า 263.
 40. ศิลา โสมทอง ดาริน มั่นยืน ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ. ความสัมพันธ์ของระดับความรุนแรงของความดันโลหิตสูงกับประเภทของภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการ โรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์. ใน: วณิช วรรณพฤกษ์ และคณะ (ผู้รวบรวม), การประชุมวิชาการประจำปี “การแพทย์และสาธารณสุขไทย ในการก้าวสู่ AEC”. 13-14 ธันวาคม 2555. สำนักวิชาแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. โรงพิมพ์สกุลไทยสิ่งพิมพ์ จำกัด, นครราชสีมา หน้า 265-266.
 41. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย, สรญาแก้วพิทูลย์ และคณะ. การบูรณาการด้านการเรียน วิจัย และบริการวิชาการในรายวิชาระดับชั้นปรีคลินิก: รายวิชาปรสิตวิทยาทางการแพทย์. ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2555 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 42. สรญาแก้วพิทูลย์ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ. Medical Students Selection using Multiple Mini Interviews (MMI).ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2555 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 43. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, สรญาแก้วพิทูลย์ และคณะ. การติดเชื้อมาลาเรียในจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2549-2553. การประชุมวิชาการ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2555 “ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 16-19 กุมภาพันธ์ 2555 จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น. หน้า 792-796.
 44. อนุวัตร รุ่งพิสุทธิพงศ์ ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และสรญาแก้วพิทูลย์. Global Health. การประชุมวิชาการระดับชาติ“State of the Art in Global Health” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ John Peter Smith hospital, Medical University of Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง 13-14กุมภาพันธ์ 2555ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน้า 15-21.
 45. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ บรรจบ ศรีภา และสรญาแก้วพิทูลย์. พยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini. การประชุมวิชาการระดับชาติ“State of the Art in Global Health” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ John Peter Smith hospital, Medical University of Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง 13-14กุมภาพันธ์ 2555ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน้า 92-108.
 46. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และสรญาแก้วพิทูลย์. โรคมาลาเรียในประเทศไทย.การประชุมวิชาการระดับชาติ“State of the Art in Global Health” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ John Peter Smith hospital, Medical University of Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง 13-14กุมภาพันธ์ 2555ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน้า 109-118.
 47. นพร อึ้งอาภรณ์ สรญาแก้วพิทูลย์ ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ.แผนที่ภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตบริการรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. การประชุมวิชาการระดับชาติ“State of the Art in Global Health” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ John Peter Smith hospital, Medical University of Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง 13-14กุมภาพันธ์ 2555ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน้า 120-129.
 48. รัตนา รุจิรกุล สรญาแก้วพิทูลย์ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่องานสาธารณสุขในพื้นที่นครชัยบุรินทร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ“State of the Art in Global Health” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ John Peter Smith hospital, Medical University of Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง 13-14กุมภาพันธ์ 2555ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน้า 130-143.
 49. สรญาแก้วพิทูลย์ รัตนา รุจิรกุล ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ.ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวกับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ“State of the Art in Global Health” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ John Peter Smith hospital, Medical University of Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง 13-14กุมภาพันธ์ 2555ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน้า 194-203.
 50. สรญาแก้วพิทูลย์ ชุติกาญจน์ พิลาศรี ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่ต้องมารับการรักษาในโรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ“State of the Art in Global Health” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ John Peter Smith hospital, Medical University of Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง 13-14กุมภาพันธ์ 2555ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน้า204-220.
 51. Teptong P, Kaewpitoon SJ, UengArporn N, Kaewpitoon N, et al.Effectiveness of Health Education in Diabetic’ Elderly in NakhonRatchasima Province, Thailand. การประชุมวิชาการระดับชาติ“State of the Art in Global Health” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ John Peter Smith hospital, Medical University of Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง 13-14กุมภาพันธ์ 2555ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน้า232.
 52. Amphai K, Kaewpitoon SJ, UengArporn N, Kaewpitoon N, et al.Prevalence of Nutritional Status Elderly in NakhonRatchasima Province, Thailand. การประชุมวิชาการระดับชาติ“State of the Art in Global Health” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ John Peter Smith hospital, Medical University of Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง 13-14กุมภาพันธ์ 2555ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน้า233.
 53. Seingplau H, Kaewpitoon SJ, UengArporn N, Kaewpitoon N, et al.Factors related to Malnutrition in Elderly in NakhonRatchasima Province, Thailand. การประชุมวิชาการระดับชาติ“State of the Art in Global Health” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ John Peter Smith hospital, Medical University of Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง 13-14กุมภาพันธ์ 2555ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน้า235.
 54. Kaewpitoon N, Kaewpitoon SJ, Rujiragul R, et al.Malarial Infection in Surin, Thailand. การประชุมวิชาการระดับชาติ“State of the Art in Global Health” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ John Peter Smith hospital, Medical University of Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง 13-14กุมภาพันธ์ 2555ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน้า246.
 55. Rujiragul R, Kaewpitoon N, Kaewpitoon SJ, et al.GIS for Malarial Infection in Surin, Thailand. การประชุมวิชาการระดับชาติ“State of the Art in Global Health” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ John Peter Smith hospital, Medical University of Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง 13-14กุมภาพันธ์ 2555ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน้า247.
 56. Kaewpitoon N, Rujiragul R, Kaewpitoon SJ, et al.GIS for Liver Fluke Thailand. การประชุมวิชาการระดับชาติ“State of the Art in Global Health” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ John Peter Smith hospital, Medical University of Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง 13-14กุมภาพันธ์ 2555ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน้า248-249.
 57. Tappawasu J, Kaewpitoon N, Kaewpitoon SJ, et al.Personal Factors Related to Liver Fluke Infection in Buyai, NakhonRatchasima, Thailand. การประชุมวิชาการระดับชาติ“State of the Art in Global Health” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ John Peter Smith hospital, Medical University of Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง 13-14กุมภาพันธ์ 2555ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน้า250.
 58. Soraya Kaewpitoon, Natthawut Kaewptioon, Vancin Vanapreuek, et al. Cutt off score, the item response analysis and Kuder-Richardson method. The 12th Thai Medical Education Conference “The Commemoration of the 84th Anniversary of H.M. King Bhumibol Adulyadej”: Assessing Medical Competencies: Theory to Practice. 11-14 October 2011 at Srisavarindira building, Faculty of Medicine Siriraj hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand, pp 96.
 59. Natthawut Kaewptioon, Vancin Vanapreuek, Soraya Kaewpitoon, et al. Self-assessment and opinion of medical students on problem based learning. The 12th Thai Medical Education Conference “The Commemoration of the 84th Anniversary of H.M. King Bhumibol Adulyadej”: Assessing Medical Competencies: Theory to Practice. 11-14 October 2011 at Srisavarindira building, Faculty of Medicine Siriraj hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand, pp 181.
 60. วัชรพงษ์แสงนิลณัฏฐวุฒิแก้วพิทูลย์และคณะ. การรับรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) มอบ. วิจัยครั้งที่ 4 ประจำปี 2553 หน้า 193-199 55. วัชรพงษ์ แสงนิล จารุวรรณ์ วงบุตดี และณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมาลาเรียจ.อุบลราชธานี. หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น “การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน” 29-30 มกราคม 2552 หน้า 522-524
 61. Kaewpitoon N, Sripa B, Laha T, และคณะ. Cloning and expression of Opisthorchisviverrini cysteine protease. ประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกาคม 2549 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเทศไทย
 62. Kaewpitoon N, Sripa B, Laha T, และคณะ Stage specific of Opisthorchisviverrini cysteine protease. ประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกาคม 2549 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประเทศไทย
 63. Kaewpitoon N, Sripa B, Laha T, และคณะ. Localization of Opisthorchisviverrini cysteine protease by immunoperoxidase using recombinant protease. ประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกาคม 2549 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเทศไทย
 64. ณัฎฐวุฒิ แก้วพิทูลย์สรญา (เจษฎาพัทยา) แก้วพิทูลย์ และคณะ.การบริโภคที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหนอนพยาธิของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธรอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 1/2548 และประชาชนบ้านกลาง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานี. ประชุมสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2549 Synergistic Response to Global Threat ผนึกกำลังร่วมต้านภัยสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2549 ณ กรุงเทพมหานคร
 65. ณัฎฐวุฒิ แก้วพิทูลย์สรญา (เจษฎาพัทยา) แก้วพิทูลย์ และคณะ.พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมลูกน้ำยุงลาย: กรณีศึกษาประชาชนบ้านกลาง ต.โนนผึ้งอ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี. ประชุมสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี2549Synergistic Response to Global Threat ผนึกกำลังร่วมต้านภัยสุขภาพระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2549 ณ กรุงเทพมหานคร
 66. Natthawut Kaewpitoon, Soraya Kaewpitoon, et al. Knowledge, Attitude, and Practice of Prevention and Control of liver fluke Opisthorchis viverrini, of Health Science Student การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2549 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี การดูแลสุขภาพแบบพอเพียง (ตามรอยพระยุคลบาท) ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2549 ณ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 67. Natthawut Kaewpitoon, Soraya (Jetesadapattaya) Kaewpitoon, et al. Knowledge, Attitude, and Behavior of Prevention and Control of Dengue Hemorrhagic Fever of Health Science Student. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2549 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี การดูแลสุขภาพแบบพอเพียง (ตามรอยพระยุคลบาท) ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2549 ณ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น