ศูนย์วิจัยโรคปรสิต ร่วมกับหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง Molecular and biochemical parasitology: functional analysis of genes and proteins and its potential application in vaccine development วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทวราช ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี