เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

อบรมเชิงปฏิบัติการการ”เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

29 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแคนทารี จังหวัดนครราชสีมา

จัดโดย

สถานวิจัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต และศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

วิทยากรพิเศษ

ศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ศรีภา

Deputy editor – PLOSNTDs,

Associate editor – Tropical Medicine & International Health,

Editorial boards – Infectious of Poverty, J Helminthology, Current Tropical Medicine

หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านการวิจัยและการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ

ประธานหลักสูตรเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาาติ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี