หน่วยวิจัยโรคปรสิต ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนปลอดพยาธิและมะเร็งท่อน้ำดี” ระหว่างเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแกนนำให้มีศักยภาพในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยความร่วมมือจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยนางสาวเบญจพันธ์ ปานิทานัง และนางสาววิรังรอง ศรีทองกลาง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก้งสนามนาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง โรงพยาบาลแก้งสนามนาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โครงการดังกล่าว มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อนึ่ง พิธีเปิดโครงการและอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีรองศาสราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และอาจารย์ ดร.ธีระยุทธ อุดมพร เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี