PDR ให้บริการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคหนอนพยาธิในลำไส้แก่แรงงานต่างด้าวฟรี

หน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดทำโครงการรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคหนอนพยาธิในลำไส้แก่แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมด้วยกับอาจารย์จากอสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อาทิ อาจารย์วรารัตน์ สังวะลี อาจารย์จิรายุ เชื้อตานาม อาจารย์จิรวุฒิ กุจะพันธ์ อาจารย์จุน หน่อแก้ว อาจารย์วาสุกรี เชวงกูล อาจารย์ ดร.มะลิ โพธิพิมพ์ อาจารย์สุกัญญา ผลพิมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ เป็นความร่วมมือกับเพื่อดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ให้การรักษา และสุขศึกษาแก่แรงงาน ให้ปลอดจากพยาธิที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ