PDR ร่วมใจต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนธานี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกันจัดทำโครงการชุมชนละหานนารวมใจต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บ้านโสกงูเหลือม หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในการนำจัดทำกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือในการจัดงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ โดยมีรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งเป็นการร่วมกันสรรค์สร้างสังคมสุขภาพดีกับนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก ๓ มหาวิทยาลัยใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา