web analytics

Inventive Knowledge for Health 4.0 to century of Public Health, Thailand

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยจากศูนย์วิจัยโรคปรสิต นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ อาจารย์จุน หน่อแก้ว ได้รับเชิญเป็นกรรมการวิพากษ์ผลงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข นครราชสีมา ครั้งที่ ๘ “ปัญญาประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาพ ๔.๐ สู่สาธารณสุขไทย ๑๐๐ ปี” (Inventive Knowledge for Health 4.0 to century of Public Health, Thailand) นอกจากนี้แล้ว คณะนักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาจากศูนย์วิจัยฯ ได้เข้าร่วมชมผลงานในงานดังกล่าว จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมสบายโฮเต็ล นครราชสีมา