ภาพวาดแมลงชนิดต่างๆ ด้วยโปรแกรม AI

ภาพวาดแมลงชนิดต่างๆ ด้วยโปรแกรม Adobe Inllustrator CS6

จัดทำโดย

หน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี