ภาพวาดโปรโตซัวชนิดต่างๆ ด้วยโปรแกรม AI

ภาพวาดพยาธิโปรโตซัวชนิดต่างๆ ด้วยโปรแกรม Adobe Inllustrator CS6

จัดทำโดย

หน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี