ภาพวาดวงจรชีวิตของปรสิตชนิดต่างๆ วาดโดยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6

จัดทำโดย

หน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี