web analytics

ภาพวาดสเก็ตวงจรชีวิตปรสิตชนิดต่างๆ

ภาพวาดสเก็ตวงจรชีวิตปรสิตชนิดต่างๆ

จัดทำโดย

หน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี