จัดทำโดยหน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้สำหรับการป้องกันตนเองจากพยาธิดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันนี้ คนไทยเสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน้ำดีเป็นจำนวนมาก