จัดทำโดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2559 โดยการสนับสนุนของหน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้สำหรับการป้องกันตนเองจากพยาธิดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันนี้ คนไทยเสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน้ำดีเป็นจำนวนมาก สาเหตุการเกิดโรคดังกล่าว หนึ่งในนั้นคือการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ เนื่องจากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนส่วนหนึ่ง ยังคงนิยมรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาว กลุ่มวงศ์ปลาตะเพียน เช่น ปลาขาวนา ปลาซิว แบบสุกๆ ดิบๆ อาทิ ลาบปลา ก้อยปลา ปลาส้ม ปลาร้า ในวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ จะอาศัยอยู่ที่ท่อทางเดินน้ำดี เมื่อขับถายอุจาระไม่ถูกสุขลักษณะ ลงสู่แหล่งน้ำจืด หอยไซก็กินไข่แล้วพยาธิพัฒนาเป็นตัวอ่อน ไชเข้าสู่ปลาเกล็ดขาวอีกรอบ เมื่อรับประทานปลาดิบๆ ก็จะติดพยาธิได้ เพื่อกำจัดวงจรเหล่านี้ สื่อสุขศึกษาที่เข้าถึงง่ายก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการการควบคุมป้องกันโรคได้

พยาธิใบไม้ตับ