ภาพวาดพยาธิใบไม้ชนิดต่างๆด้วยโปรแกรม AI

หน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดทำภาพวาดพยาธิใบไม้ต่างๆ โดยใช้โปรแกรม Adobe Inllustrator CS6