พัฒนาศักยภาพแกนนำอสม.แก้งสนามนางป้องกันพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

บรรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง นครราชสีมา โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก้งสนามนางกับศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา