อบรมเชิงปฏิบัติการ “ความฉลาดด้านสุขภาพและแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนหนองกุงศรี”

หน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความฉลาดด้านสุขภาพและแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

นำโดย อ.นาฎนภา ปัดชาสุวรรณ หัวหน้าโครงการฯ ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาเอกด้านสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.จิรายุ เชื้อตานาม อ.วรารัตน์ สังวะลี อ.จิระวุฒิ กุจะพันธ์ อ.สุกัญญา ผลพิมาย ทีมนักวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อ.วิลาศ คำแพงศรี นักศึกษาปริญญาเอก จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ จากหน่วยวิจัยโรคปรสิตสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กิจกรรมดังกล่าว มีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรี กล่าวเปิดงาน และให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณจารย์ของโรงเรียนทุกท่าน มีนักเรียนแกนนำเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 61 คน

สนับสนุนงบประมาณ โดย หน่วยวิจัยโรคปรสิตสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี