นักวิจัยลงพื้นที่เก็บปลาทำปลาร้าปลอดพยาธิ

เมื่อวันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นักวิจัยหน่วยวิจัยโรคปรสิต นำโดย รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ อ.วรารัตน์ สังวะลี อ.จุน หน่อแก้ว อ.จิรายุ เชื้อตามนาม และอ.จิรวุฒิ กุจะพันธ์ ลงพื้นที่ ณ อำเภอจตุรภักพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเก็บปลาเกล็ดขาวมาศึกษาวิจัย ทำปลาร้า ปลาส้มปลอดพยาธิ เป็นหนึ่งในโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐในการเพิ่มผลผลิตมูลค่าอาหารปลอดภัยต่อไป