หนังสือด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

รองศาสตราจารย์ แพทย์ญิงสรญา แก้วพิทูลย์, 2559. เวชศาสตร์ครอบครัว. 256 หน้า.

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์ญิงสรญา แก้วพิทูลย์, 2559. เอกสารคำสอนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว. ฉบับปรับปรุง, 245 หน้า.