นักวิจัย PDRC ร่วมเป็นการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวนาฎนภา ปัดชาสุวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการความรอบรู้ด้านสุขภาพและแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพยาธิใบไม้ตับ โดยมีกรรมการสอบนำโดย ศ.นพ.ดร.ศาสตรี เสาวคนธ์ ประธานสอบ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รศ.ดร.พงษ์เดช สารการ รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ (ที่ปรึกษาหลัก) ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ (ที่ปรึกษาร่วม) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) ภาพเพิ่มเติมในเพจศูนย์ฯ