CSR ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

ทีมงาน PDRC ให้บริการวิชาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา นำโดยรศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ และผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ เมื่อ 18 พฤษภาคม 2561 ภาพจากเพจศูนย์วิจัยฯ