Co-operative education in PDRC-2018

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยโรคปรสิต ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561 ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์พี่เลี้ยง ก่อนนำเสนอผลการฝึกงาน โดยนักศึกษาได้ทำโปรเจคพัฒนาอานิเมเชั่นวงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาเกมส์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับ นำเสนอแก่คณาจารย์นิเทศและผู้สนใจ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี