web analytics

Clip น่ารู้

Clip การ์ตูนวงจรพยาธิใบไม้ตับ

จัดทำโดยหน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้สำหรับการป้องกันตนเองจากพยาธิดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันนี้ คนไทยเสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน้ำดีเป็นจำนวนมาก สาเหตุการเกิดโรคดังกล่าว หนึ่งในนั้นคือการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ เนื่องจากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนส่วนหนึ่ง ยังคงนิยมรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาว กลุ่มวงศ์ปลาตะเพียน เช่น ปลาขาวนา ปลาซิว แบบสุกๆ ดิบๆ อาทิ ลาบปลา ก้อยปลา ปลาส้ม ปลาร้า ในวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ จะอาศัยอยู่ที่ท่อทางเดินน้ำดี เมื่อขับถายอุจาระไม่ถูกสุขลักษณะ ลงสู่แหล่งน้ำจืด หอยไซก็กินไข่แล้วพยาธิพัฒนาเป็นตัวอ่อน ไชเข้าสู่ปลาเกล็ดขาวอีกรอบ เมื่อรับประทานปลาดิบๆ ก็จะติดพยาธิได้ เพื่อกำจัดวงจรเหล่านี้ สื่อสุขศึกษาที่เข้าถึงง่ายก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการการควบคุมป้องกันโรคได้

พยาธิใบไม้ตับ

https://www.youtube.com/watch?v=plf4NgcsU5M 

 https://www.youtube.com/watch?v=9aFqTfqT8kU

 https://www.youtube.com/watch?v=mOeFdlhMpIs
 
มะเร็งท่อน้ำดี
 https://www.youtube.com/watch?v=KePekVFrLww
 
วิธีการทำก้อยปลาให้ปราศจากพยาธิ
https://www.youtube.com/watch?v=X9oRGc5pWcU
 
ตืด
https://www.youtube.com/watch?v=RPDrNlXcVaA
https://www.youtube.com/watch?v=Ey-Rno8AtLY
 
ตัวกลม
 
วิธีการศึกษาทางปรสิต
https://www.youtube.com/watch?v=SEc3b22gEuY